Reglement

Kapellen, Januari 2021

Huisreglement

Kapelsestraat 290
2950 Kapellen
0489 54 68 80
e-mail : onzehondenschoolkapellen@gmail.com
Website : www.hondenschoolkapellen.be


Bijlagen:

 1. Deel B: Privacyverklaring
 2. Deel C: Agility

Voor een goede orde en verstandhouding in ONZE HONDENSCHOOL,
vragen wij aan alle leden + instructeurs de volgende afspraken te respecteren:

A. Lidgelden + Lesgeld

 1. Door toetreding tot de vereniging aanvaardt elk lid, zonder beperking, de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 2. Elk lid zal het voorziene lidgeld betalen bij inschrijving en bij verlenging van zijn/haar lidmaatschap op het einde van het jaar (dit tussen 1 januari en 31 december).  Dit kan enkel op het secretariaat mits voorlegging van het inentingsboekje samen met het verschuldigde lidgeld, dit dient contant of per bank app te worden betaald. Overschrijvingen via de bank worden NIET aanvaard. Een verlenging van het lidmaatschap dient te gebeuren tussen 1/01 van het huidige jaar en 31/1 van het volgende jaar. Na 31/1 zal er een bijkomstig bedrag van € 5 worden aangerekend.

Het lidgeld bedraagt voor elk lid:

Lidgeld voor 1 jaar (vanaf 12 jaar) = € 110. 2de hond = € 76, 3de hond =  € 46, vanaf 4dehond = € 41 per hond oneindig.

2de Geleider = € 60 met dezelfde hond en wonende onder hetzelfde één dak vanaf 1 Juli = € 50 vanaf 1sept = € 40, en vanaf 1 november = € 30.

Een steunend lid (dit zijn leden zonder hond) betaalt € 25

Lidgeld medewerkers die 1 jaar lid zijn, 1ste jaar € 110 en het daaropvolgende jaar € 25


UITZONDERINGJunioren Agility (geleider moet 12 jaar zijn, hond moet minstens een 1ste graad Agility hebben:

 • Indien de hond reeds is ingeschreven in onze hondenschool: € 25 voor de geleider (junior)
 • Indien de hond niet is ingeschreven in onze hondenschool geldt het normale lidgeld: € 110

Bij nieuwe inschrijvingen na 30 juni is het basis lidgeld per jaar € 89. Waarvan er na elke 2 maanden een vermindering is.

Januari tot en met 30 Juni = € 110
Vanaf 1 Juli = € 80
Vanaf 1september = € 60
Vanaf 1 november = € 40

Het lesgeld bedraagt voor elk lid van de GP:

Per les wordt er € 1 betaald, aan te raden is het gebruik van een voordeelkaart van € 10. Deze geeft recht op 12 lessen. (M.a.w.10 + 2gratis) De leskaart/ticket zal opgevraagd worden bij aanvang start van de lessen.

Nieuwe leden volgen verplicht een introductiecursus à € 20.

 1. Elk lid is verplicht een familiale verzekering te bezitten.

B. Leden

 1. Elk lid zal zich waardig gedragen en het belang van de vereniging vooropstellen. Hij/Zij zal handelen in sportieve geest en in goede verstandhouding omgaan met andere leden.
 2. Het bestuur duldt geen enkele vorm van geweld, noch op de oefenterreinen, noch daarbuiten. Ook niet tegen hun of andere honden.
 3. Het bestuur behoudt het recht leden te weigeren, te schorsen of uit te sluiten.
 4. Een ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid heeft geen enkel recht op welke terugbetaling hoe dan ook.
 5. De leden laten hun hond(en) jaarlijks inenten tegen hondenziekten, kattenziekte en kennelhoest. Het bewijs van de inenting door een dierenarts moet je steeds kunnen voorleggen indien dit gevraagd wordt.
 6. Het is de leden verboden wedstrijden of brevetten te spelen voor andere clubs.
 7. De lidkaart dient steeds zichtbaar te zijn bij het betreden van het clubdomein. Aan het begin van de les kan de instructeur vragen om uw lidkaart te tonen. Indien u deze niet bij heeft, betaald u sowieso vooraf € 2,50 boete in de kantine alvorens u de les kan aanvangen. Voor elke keer u achtereenvolgens uw lidkaart vergeten bent, komt er telkens € 2,50 bij. Dit wil zeggen: als u 3X achter elkaar uw lidkaart vergeten bent, zal u in totaal € 7,50 betaald hebben (€ 2,50 + € 2.50 + € 2,50); Hebt u tijdens het overgangsexamen geen lidkaart bij, loopt de boete op tot € 5.
 8. Bij lange afwezigheid (ziekte, verlof, loopse teef, …) is het aan te bevelen dit (vooraf) even te melden, hetzij mondeling, hetzij telefonisch op het algemeen info nummer 0489/54 68 80 of via mail onzehondenschoolkapellen@gmail.com
 9. Wij stellen het op prijs dat je volgende hond een stamboom heeft die door de FCI erkend is. Dit is een afspraak die je maakt op het ogenblik dat je het werkboekje ondertekent. (Vereist voor wedstrijden GP en Agility)
 10. Beschouw je hond als een goede vriend en niet als een uitlaatklep voor je slecht humeur.

C. Oefenterreinen en lessen

 1. De oefenterreinen zijn gelegen te Kapellen, Kapelsestraat 290
 2. De lesdagen en lesuren worden vastgelegd door het bestuur en zullen medegedeeld worden aan de leden, dit bij elke nieuwe inschrijving meegegeven worden. U kan deze ook raadplegen op de website hondenschoolkapellen.be
 3. Gedurende de lesuren is het terrein voorbehouden aan de instructeurs en de geleiders met hond, die de lessen bijwonen.
 4. De leden verzamelen 5 minuten voor de les aan het terrein. HET IS VERPLICHT DE HOND VOORAF UIT TE LATEN. (Plassen tijdens de les of op de terreinen geeft een boete van € 0,50 per keer)
 5. Laatkomers (max. 5 minuten) vragen eerst toelating aan de lesgevende instructeur alvorens het terrein te betreden.
 6. Op de terreinen en tijdens de lessen zijn de instructeurs de absolute autoriteit: discussies worden niet toegelaten. Iedereen volgt de les zoals de instructeur ze geeft. Als basis hiervoor wordt het programma gevolgd zoals de instructeurs dat hebben afgesproken op de vergaderingen.
 7. De geleiders mogen op elk ogenblik aan de instructeur vragen of zij de les mogen verlaten. Het voortijdig verlaten van de lessen, zonder goedkeuring kan de geleider een sanctie opgelegd worden en zelfs uitgesloten worden om de volgende lessen nog verder te volgen. De instructeur is gemachtigd een lid van het terrein te sturen bij wangedrag, bij mishandeling van zijn/haar hond of wanneer het lid een voortdurende bron van storing is.
 8. De geleider moet onder alle omstandigheden zijn hond onder controle kunnen houden.
 9. Prikbanden zijn ten strengste verboden.
 10. Klikkers, Slipkettingen en/of gentle-leader & garelen en tuigjes zijn niet toegestaan, tenzij bij uitzondering en dit in overleg met de gebrevetteerde instructeurs.
 11. Loopse teven zijn NIET toegelaten op het clubdomein. (4 weken)
 12. Honden die drager zijn van besmettelijke ziekten zullen de toegang ontzegd worden.
 13. Elke geleider werkt slechts met één hond per les.
 14. De hond(en) zijn steeds aangelijnd bij het betreden van het clubdomein en de plasweide, behalve wanneer de lesgever dit anders beveelt gedurende de les.
 15. Wanneer de hond zijn behoefte doet in de kantine, op het terrein, op de parking of de wegen rond en naar het terrein, moet de geleider de uitwerpselen onmiddellijk opruimen en hiervoor plastiek zakjes te gebruiken en in de daartoe voorziene poepemmers deponeren. Indien uw hond plast of een hoopje legt tijdens de les, zal de instructeur uw lidkaart opvragen. Je krijgt je lidkaart terug na het betalen van € 0,50 boete aan de toog van de kantine.
 16. De minimumleeftijd van een geleider is 12 jaar. Behoudens andere beslissing door de hoofdinstructeur GP. Echter alleen voor AG mag de begeleider jonger zijn, dit voor junior wedstrijden.
 17. Gedurende de les is het gebruik van GSM niet toegelaten, tenzij in noodgevallen en dit op voorhand te verwittigen aan de instructeur.
 18. Roken tijdens de lessen is verboden.
 19. Honden gecoupeerd na april 2018 worden niet toegelaten. (Zelfs niet met dierenartsattest)
 20. Om in de puppyklas toegelaten te worden moet de hond (puppy) tussen de 12 weken en 6 maanden oud zijn en de noodzakelijke inentingen gekregen hebben, behoudens andere beslissing door de hoofdinstructeur GP
 21. Om in de A-klas toegelaten te worden moet de hond minstens 6 maanden oud zijn en de nodige inentingen gekregen hebben en de geleider moet de hond steeds onder controle (=appel) kunnen houden. In samenspraak (de instructeurs met de hoofdinstructeur) kan er beslist worden om een pup jonger dan zes maanden toe te laten tot de A-klas
 22. Een overgang naar een hogere klas wordt beslist via een overgangsproef afgenomen door ieder gebrevetteerde instructeurs in overleg met de hoofdinstructeur. Dit gebeurt op de vastgestelde datums. Wenst U hieraan mee te doen dient U zichzelf in te schrijven op het secretariaat of via mail en dit ten laatste één week voor de overgangen. Niet ingeschreven is ook geen mogelijkheid om aan de overgang examen deel te nemen
 23. Om in de B-klas les te volgen, moet de geleider met deze hond geslaagd zijn in de overgangsproef van de A-klas naar de B-klas.
 24. Om in de C-klas les te volgen, moet de geleider met deze hond geslaagd zijn in de overgangsproef van de B-klas naar de C-klas. Bovendien dient de geleider met deze hond ook minstens 1 maand in de B-klas les gevolgd hebben.
 25. Om in de D-klas les te volgen dient men het officieel brevet KKUSH behaald
 26. Om in de wedstrijdgroep les te volgen dient men minimaal 7 wedstrijden per jaar te spelen met (uitzondering voor instructeurs)
 27. Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar de overgangsproef en het brevet toe en neemt hieraan deel indien mogelijk. De reglementen van de overgangsproeven en van de proeven voor het behalen van het gehoorzaamheidsbrevet zijn te bekomen op het secretariaat.
 28. Alleen trainen in de lessen is onvoldoende. Wij raden de geleiders dan ook aan thuis te oefenen met hun hond, volgens de richtlijnen die de instructeurs geven.
 29. Indien een hond niet onder appel blijft bij een niet aangelijnde oefening en gaat rondlopen op het terrein, geven wij de geleider de raad de hond gedurende de volgende lessen (3 weken) aangelijnd te houden of eventueel met een lange lijn te werken tijdens deze oefeningen. Dit is voor alle klassen geldig.
 30. Indien een hond in de B-, C-, of D-klas niet voldoet aan de norm die is opgelegd voor deze klassen, kan de geleider verzocht worden de les te verlaten. Een definitieve beslissing wordt genomen door de gebrevetteerde instructeurs en de klas verantwoordelijke of zijn vervanger.
 31. Voor vragen of moeilijk oplosbare problemen kan de geleider zich na de les persoonlijk melden bij de instructeurs.
 32. Voor alle gevallen die niet duidelijk zijn, problemen of afwijkingen van de algemene regeling, zal de aanwezige verantwoordelijke de nodige maatregelen treffen en zal hij de instructeurs op de hoogte brengen van zijn beslissing. Deze zal samen met een bestuurslid een definitieve beslissing nemen.

D. Clubdomein

 1. De openingsuren worden vastgelegd door het bestuur. Op weekdagen zal de kantine sluiten rond 22.30u. Op zondag zal de kantine sluiten om 15u. (indien agility training in winterperiode sluit de kantine om 17u.)
 2. Honden van instructeurs en medewerkers mogen VOOR en NA de lessen vrij losgelaten worden op de terreinen en kunnen extra lessen krijgen of geven aan elkaar.
 3. Auto’s worden uitsluitend geparkeerd op de daartoe voorziene parking.
 4. Ongevallen en/of beschadigingen op de parking vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de club.
 5. Ongevallen en/of beschadigingen op de speeltuigen vallen niet onder verantwoordelijkheid van de club.
 6. Beschadigingen door leden, bezoekers of honden aan zowel personen, honden of materiaal zullen aanleiding geven tot schadevergoeding, te voldoen door de veroorzaker of diens eigenaar.
 7. Wij verzoeken iedereen, de honden van vreemden slechts aan te raken met toelating van hun geleider. Kinderen onder de 12 jaar mogen geen hond aan de leiband begeleiden op de terreinen of in de kantine (met uitzondering junior Agility)
 8. Op de onverharde weg die leidt naar de hondenschool is een snelheidsbeperking van max 5 km/u. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk daar op te letten i.v.m. de veiligheid en overlast voor de aangrenzende bewoners.
 9. Er dient voorrang verleent te worden aan alle verkeer dat van de hoofdstraat van Onze Hondenschool op komt rijden. Verkeer dat het domein verlaat kan zich makkelijker achteruit begeven om zo onnodig gevaarlijke situaties uit te lokken.

E.  Clublokaal-kantine

 1. Alle honden zijn welkom in de kantine indien ze aangelijnd zijn en zich rustig en kalm gedragen. Honden die voortdurend blaffen, grommen of de orde verstoren zal de toegang tot het lokaal ontzegd worden.
 2. Kinderen worden niet zonder toezicht achtergelaten in het lokaal, ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk.
 3. Alle consumpties worden zelf afgehaald en meteen cash betaald.
 4. Het leeggoed wordt ook steeds teruggebracht aan de toog.
 5. Zelf meegebrachte dranken en voedsel mogen niet verbruikt worden in het lokaal of op het terras tijdens de openingsuren.
 6. Wij verwachten ook van onze leden een helpende hand bij de seizoen onderhoudsdagen.

Er kunnen te allen tijde afwijkingen zijn op dit reglement i.v.m. Corona maatregelen, deze dienen uiteraard gevolgd.

Bestuur.

Voorzitter.                                                                      Secretaris.
John Souverijns                                                             Stefanie Van Eetveldt

 

Penningmeester                          Adjunct penningmeester                               Adjunct Secretaris
Cuypers Erna                               Els Block                                                           Guy Simons